Writing

The few people who really know me well are aware of my voracious appetite for reading. What many of these same people do not know is the fact that writing is also a passion for me.

To this end I have written a number of short stories, mostly for younger audiences, but some interesting thoughts also for the more discerning adult.

As always, these stories are free for everyone to read and enjoy. Naturally, your comments are not only welcome, but cherished. Many thanks.

– – – – – – – – – –

Karawett Migdum – Storja li hafna minnha sehhet vera. Umoristika bi tmiem naqra ta’ dwejjaq.

Gurnata fuq il-bahar – l-ewwel storja li ktibt…u nahseb li hija l-favorita wkoll.

Il-qattusa mitlufa! – storja helwa fuq pet u l-imhabba tat-tfal ghaliha.

Il-mini ta Kemmuna – l-ewwel ftit kapitli ta’ avventura mmirata lejn tfal ta bejn 10 u 13 il-sena. Din hija storja tip ta Trevor Zahra, wiehed mill-aqwa kittieba Maltin ta kull zmien. Din li storja ghada qed tigi zviluppata.

Jake – Ghad trid tigi ‘posted’. Jake hija storja tragika, miktuba fi stil modern, minn ghajnejn ta zaghzugh. Storja li twassal lil qarrej biex jirrifletti sew qabel jaghmel certu azzjonijiet. Fadal verament ftit biex titlesta, u nispera li l-ahhar bicca (fil-verita’ il-bicca tan-nofs) jirnexxila tghaqqad bidu u tmiem verament interessanti.

– – – – – – – – – –

Meta kont ghadni naqra ta’ tifel kont insegwi b’reqqa l-avventuri ta Wenzu w’Rozi fuq Television Malta. Stejjer helwin u mprevedibli ghall-ahhar. Iddecidejt m’ilux wisq li nikteb xi stejjer ibbazati fuq dawn il-karattri.

Wenzu jispicca mkeffen – storja umoristika bbazata fuq il-praspar u persunaggi ta Wenzu w’Rozi.

Kurun jaghlaq il-hanut? – storja ohra umoristika fuq Wenzu w’hbiebu ghand Kurun.

– – – – – – – – – –

Zjara fil Facilita Korrettiva ta’ Kordin. – Riflessjonijiet fuq vizta li ghamilna f’Kordin ghal zmien il Milied.

Katie – My first attempt at writing something to pull at one’s heart. This story is written in English and was actually well received.

A long hot summer – An interesting story that came out of nowhere. Initially an essay, but now well onto its way to become a short book. This is still a work in progress.

Tania – A short essay of a man reminiscing about lost love. A story that usually leaves people crying. Emotionally strong and ultimately very sad. Tania really existed, was a very close friend of mine in Vittoriosa, and met an untimely, unfortunate demise from leukemia aged just 15. Who knows what might have gone on to happen if she had lived? This is by far my very best attempt at putting my emotions on paper.


2 thoughts on “Writing

  1. Although I knew you enjoyed writing, I didn’t know you were this good! Well done… Gurnata fuq il bahar is especially good, although I enjoyed Tania most.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s