Petizzjoni mil kaccaturi? Mah!

Is Segretarju Parlamentari Michael Falzon qal li l-petizzjoni biex jigi mblukkat refrendu fuq il kacca fir-rebbiegha ma tistax tigi njorata mil gvern minhabba li giet iffirmata minn kwazi mitt elf persuna. Mhux ovvja li ma tistax tinjora habib!? Dik id-demokrazija.

Li jrid jaghmel l-onorevoli sekretarju hu li jigu kkonfermati il 100 elf firma. Ejja nghiduha kif inhi. Malta zghira u n-nies maghrufa. Fl-ahhar elezzjoni kien hawn 344,356 votant registrati.. Mela wiehed jigi ghal konkluzjoni matematika li nies li ffirmaw din il petizzjoni huma 1 minn 3.44 , jew biex ingibuh numru tond tond, 2 minn kwazi 7…

Harsu madwarkhom….. aqbdu 7 min-nies, u araw KEMM MINNHOM fil-verita qatt RAW din il petizzjoni ahseb u ara kemm iffirmawha…. Mit-tlett mitt ruh li naghmel kuntatt maghhom kwazi kuljum ifisser li 88 minnhom iffirmaw din il karta.

Mela…. ghandek mitt elf onorevoli? Tikkonfondi xejn, ejja nhallu l-pajjiz imur ghar-referendum f’Marzu li jmiss, u halli lil dawk il 100 elf jaghmlu d-decizjoni taghhom flimkien mal kumplament tat-344 elf li wkoll ghandhom id-dritt sakrosant li jsemmghu lehinhom.

Ghal hafna snin ilu li ghandna zewg partiti bla bajd kontra l-kaccaturi. Wasal iz-zmien li ahna wkoll insemmghu l-opinjoni taghna!